Grafinya Zlato Ziberio

01.06.2022

Pohlaví: Kočka

Barva: SIB ns 33 09 (seal smoke point with white)

Narozen: 1.6. 2022 (Rusko)

Otec: CH Youkon Nevskiy Modern

Matka: CH Ciganocka Zlato Siberio